HACCP 會員大會設攤活動

主辦單位:社團法人中華食品安全管制系統發展協會(HACCP)
時間:中華民國  108  11  09 (星期六)
地點:中興大學 社館大樓 B1大演藝廳 (台中市南區興大路145號)


38f19b350f71a1b4016807ac6fd9af85.jpg

81e9b7015c8e52f9f7b8f0f66bac8c57.jpg
caca3042ac124db09c000e006a34b27e.jpg

95e087b10b867c40bed338ac296e0e98.jpg

cd39c5b56b783d403afb4785f37b3b0a.jpg

b34079a3733f47efa7b1b9968158fe73.jpg

69f17a3a3f37a7d9aaf7b720a6a47638.jpg

7a506bcd839046eb3e7837b9fd47ca74.jpg

a481229de84afc48ac753cc2d28f2c90.jpg


「食安文化之建立」研討會
dc1662f966392a46fa9db83227e20c79.jpg

d27f819cc5c189fe5f8d1dba82dd53fe.jpg

87115e09067a97aacbe8c8ad3507119d.jpg

71e33bddbef085bae560908064aa3a6c.jpg

7e29493c373475d9729978b56237ce63.jpg

9b35443942d2590689e7ff62de5ab2c2.jpg

c882216a483a50711473b5a47cb2b527.jpg

9b2a1d63a61d17cc6de7d184e1219431.jpg

a32f47938a545c2674f5a1250c0d263d.jpg

3545cb40bf260290abcb89f1a1beada9.jpg

感謝狀
cce07f3093d4e923761a694b790b1de7.jpg

86d88308a09c12265aff8dc989312fb0.jpg
.
大會會刊 廣告頁面
7e2fd58a96018f56baaf763be177154e.jpg

c2ee51883370db8c61d1b69bce805a17.jpg

5c161508bbe8c10154ce0b3560f55785.jpg

回列表 下一個